top of page
shutterstock_574939951l;l.jpg
DLO_logo_cirkelwit_blauwgroen_RGB.png

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van De Lifecoach Online.

 

Inleiding

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door  De Lifecoach Online. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Contactgegevens:

www.delifecoachonline.nl

info@delifecoachonline.nl

06 2959 2852

Astrid Tees is de Functionaris Gegevensbescherming van De Lifecoach Online. Zij is te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer.

 

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van diensten.

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten.

Wij informeren klanten graag over nieuws, aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking:

Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar •

Deelnemersgegevens aan trainingen in onze administratie – of marketingsysteem: 5 jaar. •

Leeractiviteiten in het kader van de trainingen in ons systeem: 1 jaar.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Lifecoach Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delifecoachonline.nl.

Wij willen erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op 06 2959 2852 of via info@delifecoachonline.nl.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Versiebeheer van deze Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

.

bottom of page